Білім алушылардың ауысуға және қайта қабылдауға өтініштерін қабылдау!!!

    Құрметті студеттер, ауысуға және қайта қабылдануға (басқа білім беру ұйымынан ҚазҰТЗУ-не, бір оқу нысанынан екінші нысанаға, бір тілдік бөлімнен екінші тілдік бөлімге, бір мамандықтан екінші мамандыққа) өтініштер демалыс кезеңінде 2015 жылдың 28 желтоқсанына дейін қабылданады.     Өтінішпен институт дирекциясына жолығу қажет.
    Ауысу және қайта қабылдану туралы ережелермен және рәсімдермен танысу.

ТК

Сіз 25189683 енушісіз.
Powered by Drupal
Copyright © KazNRTU, 2007-2016