2017-2018-ші оқу жылына арналған академиялық күнтізбе (магистратура)

2017/2018 оқу жылының оқу процессінің графигі

Сіз 25409689 енушісіз.
Powered by Drupal
Copyright © KazNRTU, 2007-2016