Регламенттік және нормативтік құжаттар

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2014 жылғы 2 маусымдағы № 198 бұйрығы. "Кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу үдерісін ұйымдастырудың ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 20 сәуірдегі № 152 бұйрығына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы
Оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастырудың қағидалары
Жоғары оқу орындарында білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау өткізудің Үлгі ережесі
Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 18 марта 2008 года № 125 "Об утверждении Типовых правил проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся"
Приказ и.о. Министра образования и науки Республики Казахстан от 22 ноября 2007 года N 566 "Об утверждении Правил организации учебного процесса по кредитной технологии обучения"
Оқу процесін қашықтықтан білім беру технологиялары бойынша ұйымдастыру ережелері
Қ.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ-дың сапа менеджменті жүйесінің құжаттары
Сіз 25752157 енушісіз.
Powered by Drupal
Copyright © KazNRTU, 2007-2016